logo-best-duurzaam

Contributie lidmaatschap particuliere leden en financiële dienstverlener Doorbetalers

Op 28 maart 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd om de lidmaatschapsvoorwaarden van Best Duurzaam aan te passen. Het lidmaatschapsbedrag blijft ongewijzigd en is € 10 per jaar voor particulieren. De de wijze van innen wijzigt wel. Particulieren kunnen de lidmaatschapscontributie alleen voldoen door middel van een automatische incasso machtiging.

De aangepaste lidmaatschapsvoorwaarden zijn m.i.v. 28 maart 2018 voor alle leden van kracht.

Waarom is de betaalwijze gewijzigd?

Best Duurzaam is een (sterk) groeiende coöperatie die in dienst staat van haar leden en afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers. Ook de ledenadministratie bestaat op basis van de inzet van vrijwilligers. De administratieve afhandeling voor het innen van het lidmaatschapsgeld kost elk jaar veel tijd. Dit is tijd die wij liever gebruiken voor de verduurzaming van Best. Om deze reden is er besloten de inning van de contributie te wijzigen en te vereenvoudigen.

Hoe werkt de automatische incasso machtiging?

U machtigt 'Stichting Doorbetalers derdengelden' en niet Best Duurzaam. Als financiele dienstverlener ontzorgt Doorbetalers Best Duurzaam van administratieve werkzaamheden. Best Duurzaam heeft een verwerkingsovereenkomst met Doorbetalers. Deze verwerkingsovereenkomst beschrijft wat Doorbetalers doet, hoe uw gegevens worden verwerkt, met welk doel en onder welke strikte voorwaarden met in acht neming van uw privacy.

Ook handelt Doorbetalers enkel en alléén in opdracht van Best Duurzaam. De incassomachtiging wordt voor geen ander doel gebruikt dan voor het innen van de contributie. U kunt ten aller tijde uw machtiging intrekken of een afschrijving storneren via uw bank. Wel verzoeken wij u vriendelijk om ons tijdig te informeren, als u bijvoorbeeld uw lidmaatschap wilt opzeggen.

Voordat de contributie wordt afgeschreven ontvangt u per email een voormelding dat de afschrijving binnen enkele dagen zal gaan plaats vinden. Voor overige diensten waarvoor Best Duurzaam eventueel kosten rekent, wordt geen gebruik gemaakt van de door u verstrekte machtiging.

Wat betekent dit als u zich aanmeld als nieuw lid van Best Duurzaam?

Binnen enkele weken nadat u zich heeft aangemeld als nieuw lid, ontvangt u van 'Stichting Doorbetalers Derdengelden' een email met het verzoek om een automatische incassomachtiging te verstrekken. Op basis van deze machtiging wordt, namens en in opdracht van Best Duurzaam U.A., (jaarlijks en tot wederopzegging) de contributie geint.

Wat betekent dit als u vóór 28 maart 2018 al lid was van Best Duurzaam?

Het gevolg van deze wijziging is dat alle particuliere leden op enig moment een mail ontvangen om (opnieuw) een machtiging te verstrekken. Deze machtiging verstrekt u aan 'Stichting Derdengelden Doorbetalers' om namens en in opdracht van Best Duurzaam U.A. (jaarlijks en tot wederopzegging) de contributie te innen. Deze machtiging is alléén bedoeld voor de incasso van het contributiegeld. Deze machtiging zal op geen enkele andere wijze gebruikt worden anders dan het doel van inning van lidmaatschapsgelden.

De machtiging die u mogelijk eerder heeft verstrekt aan Best Duurzaam zal door ons worden 'vernietigd'.

Wat als u geen automatische incassomachtiging wilt verstrekken?

Helaas is het momenteel niet mogelijk om op andere wijze de contributie te voldoen. Een bankoverschrijving leidt ertoe dat wij extra administratieve handelingen moeten uitvoeren. Deze handelingen kosten veel tijd. Omdat de Cooperatie met vrijwilligers werkt willen wij zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan de verduurzaming van Best.

Privacy

Best Duurzaam heeft in het kader van de AVG privacy wetgeving verwerkingsovereenkomsten afgesloten met organisaties, waaronder v.o.f. Doorbetalers. Deze verwerkingsovereenkomsten zijn inzichtelijk via onze website in het Register van verwerkingsovereenkomsten.