logo-best-duurzaam

Lidmaatschapsvoorwaarden van Coöperatie Best Duurzaam U.A.

Wat zijn de voordelen?

Best Duurzaam is een Coöperatie waarvan je lid kunt worden.

Met je contributie steun je ons werk en maak je een verdere verduurzaming van gemeente Best mogelijk. Het lidmaatschap biedt de onderstaande voordelen:

 • Kunnen meedenken over de verduurzaming van Best;
 • Gratis “Duurzaam Wonen” advies ter waarde van € 75;
 • Gratis deelname aan informatieavonden van Best Duurzaam;
 • Profiteren van de adviezen bij het Energieloket in Cultuurspoor;
 • Tegen gereduceerd tarief deelnemen aan de cursus “Slim bezig met Energie”;
 • 4 x per jaar de digitale nieuwsbrief over de verduurzaming van Best.
Voorwaarden
 • Lidmaatschap kan alleen worden aangegaan via de website van Best Duurzaam door indiening van een volledig ingevuld digitaal aanmeldingsformulier;
 • Het lidmaatschap staat op naam van één persoon (particulieren) of één bedrijf;
 • Na verzending van de bevestigingsmail door Best Duurzaam is het lidmaatschap definitief;
 • Contributie is verschuldigd m.i.v. de datum waarop de aanmelding bij Best Duurzaam is ontvangen;
 • De contributie van particulieren wordt alleen geïnd via automatische incasso;
 • Bedrijven ontvangen voor de contributie een factuur en dienen deze binnen de op de factuur gestelde termijn te voldoen;
 • Best Duurzaam kent geen gebroken lidmaatschapsjaren;
 • De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Best Duurzaam U.A.
 • De hoogte van de contributie wordt in een lopend kalenderjaar niet gewijzigd;
 • Leden (particulieren en bedrijven) die zich vanaf 1 november van enig kalenderjaar als lid aanmelden, dienen het lidmaatschapsgeld te voldoen conform het hierboven gestelde, met dien verstande dat deze gelden worden beschouwd als zijnde het lidmaatschapsgeld voor het eerstvolgende kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd;
 • Opzegging van het lidmaatschap kan via het opzegformulier op de website van Best Duurzaam en dient vóór 1 oktober van enig kalenderjaar plaats te vinden, anders blijft contributie verschuldigd voor het volgende kalenderjaar;
 • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats;
 • Tussentijdse wijzigingen van persoons- en contactgegevens dienen leden zelf via hun persoonlijke account op de website door te voeren;
 • Wijzigingen in de lidmaatschapsvoorwaarden dienen te zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Best Duurzaam U.A.;
 • In alle gevallen waarin deze lidmaatschapsvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Coöperatie Best Duurzaam U.A.

Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn per 28 maart 2018 ingegaan bij akkoord van de Algemene Ledenvergadering.

Privacy
Best Duurzaam vindt uw privacy uiteraard belangrijk. Wij hebben daarom in het kader van AVG-wetgeving:
Statuten
 

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de Statuten Best Duurzaam worden geraadpleegd.