Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990. Om dat te realiseren moet er beleid ontwikkeld worden voor duurzamer wonen en duurzame mobiliteit. De landbouw zal een omslag naar kringlooplandbouw moeten maken. Zon en wind worden de belangrijkste energiebronnen. De industrie zal zijn uitstoot moeten beperken.